ثبت آگهی

ثبت آگهی استخدام در بانکی با گارانتی دریافت رزومه

استخدام مهندس بازاریابی تجهیزات صنعتی

روابط عمومی بالا
سابقه کاری بازاریابی و فروش
فعال و پر انرژی
استخدام در شرکت فنی مهندسی ایساتیس فرآیند ابزار تأمین کننده تجهیزات ابزار دقیق و کنترل ص

ارسال شده توسط : شرکت ایساتیس فرآیند ابزار